Evaluation – Mikrobiologi, infeksjonsmedisin og hygiene

safesurgicalhandsBakgrunn

Målet med denne drøftelsen er en kritisk analyse av min egen undervisning for å kunne definere læringsmål til meg selv, slik at jeg kan forbedre min undervisning og øke studentenes aktive læringsinnsats («know thy impact»).

Studenter som ha vært involvert i vurderingsarbeidet

I denne analysen er studenter fra VO-MIHY8100-1 17H Mikrobiologi, infeksjonsmedisin og hygiene involvert.

Basis informasjon er:

 • 18 timers forelesning
 • høyere nivå studenter
 • Antall studenter 23

Hvordan evalueres?

Anonym, online-undersøkelse av kurset. Studiet er samlingbasert og jeg har ingen videre undervisning med disse studenter.

Fordeler

Studentene står ikke under tidspress og online-undersøkelser er bedre egnet til å bevare studentens anonymitet og dermed øke sannsynligheten for ærlige svar.

Ulemper

Nettbaserte undersøkelser har ofte lavere svarfrekvenser enn undersøkelser i klassen.

Forberedelse til studentevaluering

Definere fokusområder med hjelp av:

 • SELV-evaluering
 • Kollega-evaluering
 • Eksamens-resultater

Egenvurdering (SeLV)

SELV er et selvanalyseskjema for universitetsundervisning og forelesninger (se Appendix 1). Selbstanalyse für Lehrvorträge und Vorlesungen, Thomas Tribelhorn & Lydia Rufer, Bereich Hochschuldidaktik & Lehrentwicklung der Universität Bern.

selv

Ifølge SELV er min undervisning preget av:

 • Høy målgruppeorientering (ZGO), dvs. et reel «Shift from Teaching to Learning»
 • Allikevel har jeg kun en middels PBZ, dvs. at jeg må bli bedre i å koble teorier med faktiske brukssituasjoner, slik at autentiske spørsmål kan gi læringsimpulser og knytte informasjonen til konkrete og forståelige eksempler.
 • Utvalg av eksemplarisk innhold og passende representasjon av stoffet (SVD). Her ligger jeg mellom 25-50 % og dette tyder på at jeg må kanskje bli bedre i å sjekke relevansen til stoffet jeg gjennomgå.
 • Inkludering av studentene gjennom arbeidsoppgaver, som oppmuntrer til utarbeidelse av innholdet (KOA). Jeg må stimulere dette mer i løpet av kurset for å oppnå mer dypdelæring, som oppstår bare ved aktiv behandling av læringsinnholdet.
 • «Constructive alignment» (DIK). Her må jeg være enda oppmerksom på konsistensen av eksamen med læringsmål og læringsaktiviteter.
 • Underviserens tilgjengelighet og entusiasme (EDO). Her skjønner jeg ifølge SELV at min entusiasme for mikrobiologi som fag er enormt motiverende for studentene
 • Adaptiv undervisning (ALE), dvs. tilpasning av undervisning basert på regelmessig evaluering og aktiv «toveis» tilbakemelding mellom underviser og studentene. Her må jeg aktiv bruke «Classroom Assessment Techniques» for å se om kurset mitt vil utløse den læringsprosessen jeg har tenkt å initiere.

Kollega-evaluering

1)Din undervisning er godt samstemt ift læringsmål, vurdering og læringsaktiviter.

Studentene ga også meg tilbakemelding underveis i din undervisningsperiode, at nå var mikrobiologi og infeksjonsmedisin blitt et veldig inspirerende, interessant og spennende fag.

2)Jeg er imponert over dine kunnskaper generelt i faget og spesielt rettet mot operasjonsavdelinger/operasjonspasienten. Du har god oversikt over gjeldende kompetanse over faget generelt i verden og du greide fantastisk og rette det inn mot operasjonsavdelinger her hjemme! Din undervisning ble slik vi snakket om på forhånd: rettet mot operasjonssykepleierens ansvars og funksjonsbeskrivelse!

3) Studenten ble veldig aktive i alle timene dine, gode diskusjoner og refleksjoner i klassen! De fikk også et gruppearbeid underveis.

4) Bra direkte kommunikasjon, og også i canvas!

Eksamens-resultater

22 studenter er vurdert.

Eksams

Besvarelser for A og B kandidater viser på en sterk studentgruppe og «constructive alignment» av undervisningsopplegget. Det er tydelig at disse studenter brukte mye egeninnsats og selvstudie som eksamensforberedelse. Dybdelæring er synlig i besvarelser

C studenter viser prinsipiell forståelse, men ha åpenbart kun fokusert på forelesninger.

D studenten viser også språklige svakheter iht. manglende faglige terminologi.

Resultat fra studentevaluering

Spørreskjemaet er modifisert fra Berkeley Center for Teaching and Learning

Resultater av studentevalueringen 2018 finnes her !

 1. Presentasjon av innhold
  Flertallet av studentene som svarte (6) mente at jeg presenterte tydelig læringsmålene som skal læres. Samtidig viser svarene at jeg kunne effektivere presenterte konsepter. Dette er i samsvar med SELV-evaluering som viser at jeg har en høy målgruppeorientering, men burde koble teorier bedre med faktiske brukssituasjoner.
 2. Klarhet av forventninger til studenten
  Her er det klare forbedringsmål, det vises både i svarene og i de åpne kommentarer. Like sånn speiler det seg i eksamenssvarene.
 3. Tilgjengelighet
  Dette er i overenstemmelse med min egen opplevelse. Jeg prøver å være tilgjengelig for studentene og å vise viktigheten for faget.
 4. Studentaktivering/ diskusjonsdeltagelse
  Her er studentenes og min kollega sin vurdering i motsetning til det jeg selv opplever. Her setter jeg kravene til meg selv eventuelt for høyt, eller studentene forventer ikke så mye. Dette kan også reflektere erfaringene disse studenter har gjort med andre undervisere. Konklusjon for meg er i hvert fall at jeg må observere dette punkt videre i mi min framtidige undervisning.
 5. Studentens egen arbeidsinnsats

Her er studentene stort sett tilfreds med seg selv og det er i mine øyne også rettferdig når jeg ser eksamensresultater

Videre arbeid og fremtidige utfordringer

Fokusområde som resultat av denne undersøkelsen

Det er helt klart at jeg må fokusere mer på å tydeliggjøre forventninger som jeg har til studentene. Det er flere indikatorer fra SELV-vurdering og innenfor den gjennomførte studentevaluering som viser at det er uklart hva som forventes av studentene og hvordan karakterene vil bli satt. Her må jeg anvende Hattie’s konsept om «visible learning». Jeg må klar definere suksesskriterier, slik at studentene veit når dem har oppnådd læringsmål. Dermed kan dem lære å bli sine egne undervisere. Ut over det må jeg være klar over hvilken «impact» min undervisning har på studentenes læring. Her kan jeg tilpasse undervisningen basert på regelmessig evaluering og aktiv «toveis» tilbakemelding mellom meg og studentene i selve undervisningssituasjon («Classroom assesment»). Active use of the didactic triangle !